Miljöbelöning 1993

Mottagare av Landstingets miljöbelöning 1993
 
Texten som följer är hämtad ur landstingets beslut, 17 november 1993:
 
Lännersta Fiskevårdsförening - Stipendium 20.000 kronor
 
Föreningen har sedan 20 år arbetat för att rädda Bagarsjön i centrala Lännersta i Nacka kommun.
 
Motiv
Pga olika dikesföretag och ökad belastning av näringsämnen från avlopp och dagvatten under främst 50- och 60-talet har en svår igenväxtning skett i sjön. Detta i sin tur har medfört syrebrist som orsakat fiskdöd. I början av 70-talet startade därför aktionsgruppen/föreningen sitt arbete for att rädda sjön. 1987/88 genomförde föreningen med visst bidrag fran kommunen, en muddring av sjön som innebar att sjöns ursprungliga yta och volym i stort sett återställdes. Detta har medfört betydande förbättringar av sjöns kvalitet. I samarbete med kommunen planterades även signalkräftor in.
 
Genom att engagera frivilliga ungdomar och ALU-arbetare har man under sommar och höst -93 också rensat sjön på vattenvegetation. För att ytterligare höja syrgashalten bygger föreningen nu också en syretrappa. Samtidigt pågår undersökningar av vilka förorenande utsläpp som sker till sjön samt att man föresår åtgärder för att minska dessa. Föreningen fortsätter också och planerar för ytterligare åtgärder. Arbetet sker sedan våren -93 med sakhjälp från Limnologen vid Uppsala universitet.
 
Lännersta fiskevårdsförening har framför allt ägnat sig åt betydande miljövårdande insatser och till mindre del rent traditionella fiskevårdsfrågor. Syftet med arbetet har varit att få tillbaka en livskraftig sjö. De redan vidtagna åtgärderna har krafigt förlängt sjöns livslängd och ökat dess rekreationsvärde på såväl kort som lång sikt. Föreningen har också tilldelats Nacka kommuns miljöpris 1989 för muddringsarbetet.
 
För sina insatser för att rädda Bagarsjön föreslås Lännersta fiskevårdsföreningen att tilldelas landstingets miljöstipendium på 20 000 kronor.
 
Föreslagna av sig själva genom ordf. Håkan Nordin.