Informationsblad

BKF-nytt och informationsblad

Här hittar du BFK-nytt och informationsblad från Badsjöföreningen Karparna. Denna information sprids som trycksak till hushållen vid Bagarsjön och publiceras även på Internet. Välj här vilket informationsblad du vill se. Textinnehållet ser ut som när bladet gavs ut - även uppgifter som inte längre är aktuella kan alltså finnas med.

BFK-nytt Juni 2018

Här är årets BFK-nytt (foldern) som distribueras av föreningen i områdets alla brevlådor nu i juni. Detta nummer innehåller bl a information om sjövården, kommande aktiviteter och årets stora händelse - "40-årsjubileum för Badsjöfestivalen". Missa inte den! Här följer en länk till hela BFK-nytt digitalt som en pdf-fil.

BFK-nytt - Maj 2017

Här är årets BFK-nytt (foldern) som distribuerades av föreningen i områdets alla brevlådor nu i slutet av juni 2017. Detta nummer innehåller bl a information om sjövården, kommande aktiviteter och årets stora händelse - "Badsjöfestivalen". Missa inte den! Här följer en länk till hela BFK-nytt digitalt som en pdf-fil.

BFK-nytt - Maj 2016

Här är årets BFK-nytt (foldern) som distribuerades av föreningen i områdets alla brevlådor nu i slutet av juni 2016. Detta nummer innehåller bl a information om sjövården, kommande aktiviteter och årets stora händelse - "Badsjöfestivalen". Missa inte den! Här följer en länk till hela BFK-nytt digitalt som en pdf-fil.

BFK-nytt - Juni 2015

Här är årets BFK-nytt (foldern) som distribuerades av föreningen i områdets alla brevlådor nu i slutet av juni 2015. Detta nummer innehåller bl a information om sjövården, kommande aktiviteter och årets stora händelse - "Badsjöfestivalen". Missa inte den! Här följer en länk till hela BFK-nytt digitalt som en pdf-fil.

BFK-nytt - Juni 2014

Här är årets BFK-nytt (foldern) som distribuerades av föreningen i områdets alla brevlådor nu i slutet av juni 2014. Detta nummer innehåller bl a information om sjövården, kommande aktiviteter och årets stora händelse - "Badsjöfestivalen". Missa inte den! Här följer en länk till hela BFK-nytt digitalt som en pdf-fil.

BFK-nytt - Juni 2013

Här är årets BFK-nytt (foldern) som distribuerades av föreningen i områdets alla brevlådor nu i slutet av juni 2013. Detta nummer innehåller bl a information om sjövården, kommande aktiviteter och årets stora händelse - "Badsjöfestivalen" som i år har premiär för vår "FestivalCabaré".MIssa inte den! Här följer en länk till hela BFK-nytt digitalt som en pdf-fil.

BFK-nytt - Juni 2012

Äntligen är den här. Årets BFK-nytt (foldern) som distribueras av föreningen i områdets alla brevlådor nu i slutet av juni. Detta nummer innehåller bl.a. information om sjövården, kommande aktiviteter och årets stora händelse - "Badsjöfestivalen". Här finns den även digitalt som en pdf-fil.

Informationsblad 2008-2011

Informationsbladet sprids som trycksak till hushållen vid Bagarsjön och publiceras även på Internet.

Välj här vilket informationsblad du vill se. Textinnehållet ser ut som när bladet gavs ut - även uppgifter som inte längre är aktuella kan alltså finnas med.

BFK-nytt Februari 2008

1. Bagarsjön. Fördröjningsdamm för dagvatten (se bifogad ritning)

Syftet med en fördröjningsdamm är att reducera syretärande föroreningar i tillrinnande dagvatten innan det når sjön. Bagarsjön har en historia som en mycket starkt övergödd sjö och idag bedömer sakkunniga att de direkta dagvattenutsläppen fortfarande är riskfaktorer för fortsatt övergödning.
 

För två vintrar sedan var isläggningstiden så lång att akut syrebrist uppstod. Fiskar stod och trängdes som packade sillar och kippade efter andan i vaken vid dagvattentillflödet nedanför Bagarsjöns förskola där fördröjningsdammen nu skall byggas.

Mars 2005

Avloppskatastrofen

På grund av ett stopp i kommunens stora avloppsledning nere vid den gamla avloppspumpstationen vid Ekallén i somras steg nivån i avloppsbrunnarna i områdets lägsta del med över en meter. På den nivån hade en fastighet i det området en felaktig förbindelseledning mellan sin avloppsledning och dagvattenledning. Genom den rann då allt avloppsvatten från hela området över till kommunens dagvattenledning och vidare rakt ut i Bagarsjöns östra vik istället för till Käppala reningsverk.

 

Maj 2003

Gödslar vi själva Bagarsjön?

Övergödningen av Bagarsjön fortsätter. Som ni säkert redan vet är Bagarsjön varken försurad eller speciellt förorenad på annat sätt än att den är övergödd.


En sjö som Bagarsjön göds i huvudsak på två sätt. Det ena sättet är den s.k. interngödningen. Det är när fosfor avges från de gamla bottensedimenten vid låg syremättnad i vattnet under vintern. Det andra sättet är s.k. externgödning. Det är när främst fosfor tillförs sjön från omgivningen från t.ex. biltvätt, trädgårdsgödsling eller dåliga sommarstugeavlopp.

Maj 2000

I år blir det utökat provfiske av kräftor i Bagarsjön

Sedan 1992 har vi hjälpt kommunen att planterat in signalkräftor i Bagarsjön i olika omgångar för att kräftor är sjövårdsnyttiga på flera sätt. Tanken är att ett stabilt kräftbestånd på sikt skall minska behovet av andra sjövårdsinsatser.

Senhösten -99

Tidigare och aktuella syre- och fosforhalter i sjön böjar nu bli tradition att redovisa på baksidan av det här bladet. Alla provtagningar i sjön och i tillflöden kommer också att läggas ut på BFK:s hemsida under upprättande och kan tills dess fås via e- postadresserna nedan. /Nu finns de på webbplatsen. Se avdelningen Sjöprovtagningar!/ Provtagningarna kommer också med i BFK:s årsberättelse.

Våren -99

Sedan bottenvattenfällningen förrförra sommaren har det inte varit så mycket nytt på sjövårdsfronten i Bagarsjön. Vi har mest fortsatt att mäta syre- och fosforhalter i avvaktan på de förväntade effekterna av fällningen.

Vi har sammanställt mätningar i omstående diagram. De visar på en viss generell förbättring av syre- och fosforhalterna i sjön bortsett från den gångna vintern som hade ännu något lägre syrevärden än de två senaste vintrarna. Siktdjupet har däremot förbättrats mycket.

Sommaren -97

Bottenvattenfällningen är nu beslutad av kommunen, som har framgått i lokalpressen. Kommunstyrelsen har anslagit de 265.000:- som behövdes utöver Badsjöfondens bidrag på 100.000:-. Kostnad för analys av vatten- och sedimentprover tillkommer.

Upphandlingen är också klar. Fällningen kommer att utföras av Vattenresurs AB i höst. Nu under somaren bistår Badsjöfondens sjövårdare med syre- och vattenprover för att få referensvärden.

April -97

Bagarsjön nu på Sverigekartan! - men tyvärr för att Bagarsjön nu har sjön nu har kvalat in bland landets hundra mest övergödda och syrefattiga söar. Det visar kommunens senaste provtagningar och konsultutredningar.

 

September 1996

Om hur Bagarjön mår och planerade sjövårdsåtgärder

Bagarsjön tillhör enligt kommunens provtagningar en av Nackas mest övergödda och fosforrika sjöar. Det medör kraftig vattenvegetation, som under förmultningsprocessen på vintern förbrukar syret i vattnet. Syrebristen i sin tur medför ökad fosforläckage från bottensediment som i sin tur göder sjön ännu mer o.s.v. Det är den gödningsspiralen som sjövårdsarbetet syftar till att vända. Den sedan tio år tillbaka positiva utvecklingen med ökad syrehalt bröts i vintras. Då tog syret slut.