En biologisk utmaning

En biologisk utmaning

Bagarsjön i Lännersta har varit på väg att gödas till döds. Enskilda avlopp, dagvatten och andra tillflöden hade för 30-40 år sedan fått stora delar av sjön att växa igen. Sedan inleddes ett tålmodigt räddningsarbete, i samarbete mellan kommunen och grupper av boende runt sjön. Många har också deltagit frivilligt i det ganska hårda jobbet med att röja växtlighet under områdets historiska "Sjöväxtskördedagar".

Trots alla insatser var sjön inte frisk

Ett synligt tecken på det var att sjöväxten grönslick, som hämtar sin näring direkt ur vattnet, fortsatte att breda ut sig kraftigt under somrarna. Ett annat tecken var att de inplanterade kräftorna dog ut under den snöiga vintern 95/96, på grund av svårartad syrebrist.
Den andra stora insatsen var bottenvattenfällningen 1997 (se vidare utredningarna). Trots uppgrävningen 1988/89 så finns stora mängder sediment på Bagarsjöns botten som läckte fosfor i vattnet. Omedelbart efter fällningen fick Bagarsjön ett betydligt lägre fosforvärden speciellt på djupare delar. Siktdjupet förbättrades.

Bottenvattenfällningen inte tillräcklig insats

Bottenvattenfällningen var dock inte tillräcklig som insats. Huvudskälet är att dagvattentillflödena innehåller alltför stora mängder fosfor. Det finns olika metoder för att komma tillrätta med detta problem som f.n. utreds.  Det kan handla om att avleda vatten från Kocktorpssjön till Bagarsjön och i så fall skulle man också kunna avleda visst dagvatten från att hamna i Bagarsjön. Man kan bygga filtreringsdamm nedanför Bagarsjöns barnstuga där den största dagvattenledningen mynnar ut. Eller rena vattnet på annat sätt.

Kontinuerligt sker förbättringar

Den årliga sjöskördedagen lever vidare. Nacka kommun har köpt in en mycket effektiv sjöskördemaskin för Nackas sjöar. Det innebär att i Bagarsjön skördas ett par ton växter varje höst som landas och körs bort. Annars skulle dessa växter förbruka syre när de förmultnar. BFK har köpt in en 4-hjuling med vilken man kan hålla isen fri från snö så att solljuset kan starta fotosyntesprocessen  på vårvintern. Plogningen vintern 2000 hade med stor sannolikhet  stort värde för syresättningen och kräftornas överlevnad denna vinter.

Nya utredningar

Varannan veckas tas syreprov och ca var 6:e vecka fosforprover i Bagarsjön. Fosforhalten har minskat sedan bottenvattenfällningen. Man kan framförallt se att läckage av fosfor från botten minskat. Det finns dock fortfarande en risk för syrebrist under kalla och långa vintrar. Överledning av vatten från Kocktorpssjön, bortledning av bottenvatten till diket i östra viken samt byggande av en reningsdamm nedanför barnstugan har utretts. Det bästa skyddet mot Bagarsjön är idag att bygga en reningsdamm och att de boende inom tillrinningsområdet undviker biltvättande och gödsling av trädgårdar. Fosforhalten i dagvattnet är på kort och lång sikt den största faran.