Stadgar

 
Stadgar Badsjöföreningen Karparna
2011-03-12

§ 1. Syfte

 

BFK:s ändamål är

 

att främja intresset för sjövårdsinsatser
Bagarsjön i Lännersta och medverka till att

förbättra sjöns vattenkvalitet genom olika

arbetsinsatser,

 

att skapa och utveckla sammanhållning och

trivsel bland de kringboende runt Bagarsjön,

bl.a genom att svara för att genomföra den

årliga Badsjöfestivalen och andra

gemensamma aktiviteter i anslutning till

Bagarsjön,

 

att underhålla festivalplatsen utöver

skötseln av själva badplatsen som
kommunen ansvarar för samt

 

att stödja strängt lokala aktiviteter av gemensamt

intresse, exempelvis simundervisning,

skridskobanor på sjön, föräldravandringar vid

badplatsen m.m.

 

§ 2. Medlemskap

 

Medlemskap beviljas alla som betalar
medlemsavgiften (ett medlemskap per familj)

 

§ 3. Utträde

 

Medlem som önskar utträda ur BFK skall göra

anmälan därom till styrelsen.
 

Medlem som efter gjord påminnelse inte
inom tre månader betalat fastställd medlemsavgift
har förverkat sin medlemsrätt och utesluts
automatiskt. Styrelsen kan dock efter prövning

medge undantag härifrån.

 

Medlem, som kränker BFK:s anseende,
motverkar dess syfte eller begår brott mot

dessa stadgar, kan uteslutas efter beslut av

medlemsmöte.

 

Medlem, som utträder eller utesluts ur BFK,

förlorar alla sina rättigheter i BFK.

§ 4. Återinträde
 

Medlem som uteslutits ur BFK kan, om det
finns vägande skäl därtill, beviljas återinträde
om förutsättningen i § 2 är uppfylld.

 

§ 5. Avgifter

Medlem betalar årsavgift till BFK.
 
Storleken på årsavgiften fastställs för ett år i
sänder på BFK:s årsmöte, liksom storleken på
andra eventuella avgifter eller utdebiteringar.
Tidpunkten för inbetalning av avgifter fastställs
också på årsmötet.
 
§ 6. Val
BFK:s styrelse består av fem ledamöter, ordförande,
och fyra ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs var
för sig vid årsmötet för en tid av två år i sänder och
avgår växelvis.
Posten som ordförande tillsätts direkt av årsmötet
medan övriga poster fördelas mellan
styrelseledamöter i enlighet med §8.
För granskning av BFK:s förvaltning utses två
revisorer. Revisorerna väljs var för sig vid
årsmötet för en tid av två år i sänder och avgår
växelvis.
Vid årsmötet utses en valberedning med två
ledamöter, som skall föreslå styrelse och
revisorer vid påföljande årsmöte.
Valberedningens ledamöter väljs på två år
och avgår växelvis.
 
§ 7. Kommittéer och funktionsansvariga
Styrelsen utser alltefter behov olika kommittéer
och andra funktionärer. Exempel på sådana
kommittéer kan vara festivalkommitté,
sjövårdskommitté, festkommitté och
underhållskommitté.
De personer som utses till funktionsansvariga
för badsjöfestivalen respektive sjövården skall
automatiskt adjungeras till styrelsen, i den mån
de inte redan är valda ordinarie
styrelseledamöter.
Kommittéer och funktionärer skall bedriva sin
verksamhet i samråd med styrelsen.
 
§ 8. Styrelsens uppgifter
Styrelsen är BFK:s verkställande funktion, vari
ingår
att förvalta BFK:s tillgångar, ekonomi och
övriga angelägenheter på ett sätt som
stämmer med BFK:s syfte och ligger i
medlemmarnas intresse,
att behandla alla frågor, som av
medlemsmöte hänskjuts till styrelsen,
att leda BFK:s verksamhet i dess helhet,
att tillse att BFK:s stadgar och ev. andra
föreskrifter efterlevs, vid alla tillfällen
bevaka BFK:s intressen och föra dess
talan samt
att till BFK:s årsmöte framlägga berättelse
över BFK:s verksamhet under det
föregående året.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra av
ledamöterna är närvarande.
Styrelsen beslutar inom sig vem eller vilka som
skall teckna BFK:s firma samt beslutar inom
sig vem som skall inneha olika poster i
styrelsen, utöver posten som ordförande, enligt
§ 6 ovan.
Inbördes arbetsfördelning beslutas inom
styrelsen.
Avgående styrelse skall senast inom en vecka
efter årsmötet överlämna BFK:s bokföring,
konto- och redovisningshandlingar i övrigt,
värdepapper, övriga handlingar och
tillhörigheter till den nyvalda styrelsen.
 
§ 9. Revisorernas uppgifter
För granskning av styrelsens förvaltning och BFK:s
räkenskaper ansvarar de vid årsmötet valda
revisorerna. Vid årsmötet skall revisorerna avge av
dem undertecknad berättelse över granskningen
under det gångna året, vari ansvarsfrihet för
styrelsen till- eller avstyrks.
Revisorerna skall under löpande räkenskapsår vara
uppmärksamma på styrelsens förvaltning och
genom protokoll hållas underrättade om dess beslut.
 
§ 10. Medlemsmöten
BFK håller minst ett medlemsmöte per år,
vilket samtidigt är årsmöte. Årsmötet skall
hållas någon gång under perioden januari
tom mars.
Extra möte skall hållas, då styrelsen anser
behov finns eller minst en femtedel av BFK:s
medlemmar skriftligen anhåller om det hos
styrelsen. I sådan anhållan skall anges de
ärenden medlemmarna önskar få behandlade.
Extra möte skall hållas inom tre veckor efter
inlämnad anhållan.
Kallelse till möte sker skriftligen minst tio dagar
i förväg. Vid kallelse till ordinarie möten skall
dagordning bifogas kallelsen.
Vid årsmötet skall följande frågor förekomma
- föredragande av styrelsens årsberättelse och
revisionsberättelse
 
- beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
- val av ordförande, övriga styrelseledamöter,
revisorer och valberedning
- fastställande av avgifter till BFK
- övriga i kallelse upptagna frågor
 
§ 11. Medlems rösträtt
Medlem som betalat fastställda avgifter är
röstberättigad med en röst vid BFK:s möten.
 
§ 12. Badsjöfestivalen
BFK anordnar normalt en gång per år en
Badsjöfestival.
Det övergripande syftet med Badsjöfestivalen
är dels att stärka sammanhållningen och öka
trivseln för de boende och dels att genom olika
aktiviteter vid festivalen skapa ett ekonomiskt
överskott, som skall användas i enlighet med
BFK:s syfte.
 
§ 13. BFK:s behållning
BFK:s kapitalbehållning inklusive den framtida
avkastningen på kapitalet skall användas till
åtgärder för att förbättra Bagarsjöns
vattenkvalitet och/eller öka sjöns motståndskraft
mot miljö och omvärldspåverkan.
Medlen får inte användas för anläggningar av
det slag kommunala myndigheter normalt
bekostar och underhåller, om inte dessa har till
direkt syfte att förbättra vattenkvaliteten.
BFK:s medel skall förvaltas på ett sätt som inte
riskerar kapitalbehållningen och ger en så god
förräntning som möjligt.
Om BFK:s behållning under en femårsperiod
inte har använts för ovan angivet ändamål,
skall frågan om eventuell ändring av syftet
underställas BFK:s nästkommande årsmöte.
Årsmötet äger därvid besluta endera att syftet
skall kvarstå eller att det skall ändras till annat
ändamål i enlighet med BFK:s syfte.
Vid upplösning av BFK överlämnas resterande
behållning till Nacka kommun, för insatser i
enlighet med BFKs syfte.
 
§ 14. Medlems ansvar
Medlem förutsätts hjälpa till i festivalarbetet
och i andra aktiviteter som kan bli aktuella,
exempelvis nattvandring vid badet,
skördearbete m m.
 
§ 15. Räkenskapsår
Räkenskapsår är: 1 januari – 31 december.
 
§ 16. Ändring av stadgarna
Ändring av dessa stadgar kan endast ske
genom beslut på två på varandra följande
medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte.
Tvist angående tolkningen av dessa stadgar
avgörs tillfälligtvis av styrelsen i samråd med
revisorerna. Sådan tolkning skall av styrelsen
upptas till behandling vid nästkommande
medlemsmöte, som fattar slutligt beslut i
tolkningsfrågan.
 
§ 17. BFK:s upplösning
Badsjöföreningen Karparna kan inte upplösas
med mindre än att nio tiondelar av hela
medlemsantalet är ense därom. Beslut om
upplösning fattas på två på varandra följande
medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte.