Historik

Signalkräftorna dör ut

2018

Sedan hösten 2012 har föreningen inte haft kräftprovfiske. Efter analyser och genomgång med bl.a. fiskerikonsulenten kunde vi konstatera att kräftorna i Bagasjön inte förökar sig. Signalkräftorna dör ut. Samma typ av utveckling har skett i många sjöar i Sverige och Finland. Det är inte heller tillåtet att plantera ut nytt signalkräftbestånd.

 

 Sedan 2016 har Bagarsjön haft en överrepresentation av "grönalg". Vi skickade prov på denna växt som vi tidigare kallat "grönslick" eller "koslick". Grönalgen bildar först gröna moln i vattnet för att senare flyta upp till ytan och bilda en grönskummig yta. Många tycket att den ser läbbig ut. Grönalgen är dessutom svår att avlägsna manuellt. Teoretiskt kan överrepresentationen av Grönalg hänga samman med växternas inbördes konkurrens dvs genom att avlägsna andra växter lämnas större utrymme för grönalg.. Men vi har även under åren lärt oss att växter förökar sig och byts ut med cykliska intervall och vi kan inte på förhand veta vilka växter som kommer att dominera i Bagarsjön 2019.

 

 

Den externa gödningen (tillrinning av fosforrikt vatten) har tidigare år reducerats. Under hösten 2017 byggdes fördröjningsdammen om på ett bra sätt. Bottensediment togs upp och kördes bort. Tyvärr klarade inte den då vattenmättade marken nedanför förskolan grävskopans tyngd och vår planterade gräsmatta blev allt annat än gräsyta.

Fettrikt, miljöfarligt vatten rann ut i dagvattendammen.

2015

Syresättningen upphörde under december 2014. Den omedelbara effekten var att syrehalten på 4 och 5 meters djup sjönk något. Den milda förvintern och sena isläggningen gynnade syrenivåerna.

Under ht 2014 började BFK ploga men tyvärr brast isen för vår maskin och kommunens entreprenör för plogning tog över. De plogade enbart en kortare period eftersom isförhållandena var dåliga.

Hösten 2014 hade föreningen inget kräftprovfiske. Av för föreningen okänd anledning fanns då ett mycket mycket litet kräftbestånd.  Hösten 2015 planterades BFK in ett nytt kräftbestånd.

Hösten 2015 var det nära att Bagarsjön drabbades av en naturkatastrof. Fettrikt vatten rann i stora mängder ut i fördröjningsdammen nedanför Bagarsjöns förskola. Tack vara rådigt och snabbt  ingripande från vår "kräftfiskeansvarig" , Nacka kommun och att BFK låtit bygga denna fördröjningsdamm hindrades dessa fettföroreningar från att rinna ut i sjön. Efter att i omgångar pumpat upp fett tog länsar hand om kvarvarande fett.

Såväl simskolan, kräftfisket som festivalen ställdes in 2015.

Syresättning, algbeståndet ökar, bra skridskois

2012

BFKs sjövårdsgrupp har under 2012 haft kontinuerliga överläggningar med Nacka kommun och limnolog Sten Åke Carlsson rörande vattenkvalitet och åtgärder för att öka syrehalten och minska fosforhalten. 

Under 2012 syresattes sjön hela året. Syretillförseln medförde framförallt ökad syrehalt på de djupare delarna (4-6 meters djup). 

Under våren 2012 plogade BFKs sjövårdsgrupp en bred rundbana och två ishockeybanor. Hösten 2012 kom snön och kylan tidigt varför plogning av isen påbörjades tidigare än vanligt.

I likhet med tidigare år lottades det fram 16 personer som hade kräftprovfiske under augusti 2012. Fångsten varierade stort men det var en betydligt mindre kräftfångst än 2011.

Kommunen ombesörjer klippning och landning av växter i sjön två gånger per sommar. Hösten 2012 hade vi en stor mängd alger, andmat och grönslick. Dessa bildade en ”geggamoja” som täppte till utloppet. BFK och kommunen rensade bort dessa proppar vid upprepade tillfällen. 2012 återupptogs festivalen med en ny grupp festivalansvariga efter att festivalen ställts in 2011.

 

Kommunen renoverade bryggorna vid badet och nedanför barnstugan. . Våren 2013 kommer de även att göra vissa förbättringar i barnbadet.

Syresättning

2011

Under 2011 syresattes sjön i princip hela året med hjälp av ”U-båten” som står mitt i sjön. Syretillförseln medför ökad syrehalt framförallt på de djupare delarna (4-6 meters djup).  Syre- och fosfordata analyseras tillsammans med limnolog Sten Åke Karlsson och Birgitta Held-Pauli (sjöansvarig på kommunen) och gemensamt beslutar vi om det fortsatta sjövårdsarbetet.

I sjövårdsarbetet ingår även plogning av isen (syresättning), att öka kräftbeståndet (kräftor =sjövårdare), hålla i kräftfisket och skördande av växter i sjön (reducering av fosfor).

Plogning av isen - syresättning

2011

Under våren 2011 plogade BFKs sjövårdsgrupp en bred rundbana och två ishockey-banor. Hösten 2011 var ovanligt varm och följaktligen ingen is.  Efter årsskiftet har isbanorna plogats.  Plogningens ursprungliga syfte var att solstrålning genom isen skulle starta fotosyntesen och därigenom öka syrehalten i vattnet. Så skedde inte 2011 däremot har våren 2012 haft kärnis som släppt igenom solljuset.

Reducering av extern och intern gödning

2011

Kommunen ombesörjer klippning och landning av växter i sjön två gånger per sommar. Växterna tär på syret när de förmultnar vintertid. Kräftorna och växtklippningen tillhör de åtgärder som fokuserar på att minska den interna gödningen.

Den externa gödningen (tillrinning av fosforrikt vatten) tycks ha reducerats och kommer troligen att minska ytterligare under 2012 då vatten- och avloppsdragningarna är färdiga på området som kallas Blåmesvägen.

Vi kan alla som bor inom sjöns tillrinningsområde reducera den externa gödningen genom att inte gödsla trädgårdar. Fördröjningsdammen, vars syfte är att förhindra att vattenföroreningar rinner rakt ut, har lagats efter ett läckage under Thomsonöverfallet, dvs själva fördämningen i dammen, och kommunen har grävt bort sand mm som bildas vid inloppet i dammen.

Sjövården

2010

BFKs sjövårdsgrupp har under 2010 haft kontinuerliga överläggningar med Nacka kommun och under senhösten även med limnolog Sten Åke Carlsson rörande vattenkvalitet och åtgärder för att öka syrehalten och minska fosfornivån.

Under året syresattes sjön under februari t.o.m. mars med hjälp av ”U-båten” som står mitt i sjön. Syretillförseln medförde ökad syrehalt på de djupare delarna (4-6 meters djup) och en viss ökning av syrehalten under resten av året. Kommunen och sjövårdsgruppen har dessutom beslutat om ökad syresättning under 2011. I sjövårdsarbetet ingår även plogning av isen (syresättning), att öka kräftbeståndet (kräftor =sjövårdare), hålla i kräftfisket, skördande av växter i sjön (reducering av fosfor).  Föreningen planterade in ca 30 kg kräftor hösten 2010 med förhoppning om att få en rejäl ökning av kräftbeståndet.

Under våren 2010 plogades rundbana och två ishockey banor. Under hösten 2010 föll snön samtidigt som kylan kom. Detta medförde tunn is under snötäcket och sjövårdsgruppen varnade medlemmar från att gå ut på isen. Efter årsskiftet har isbanorna plogats.

Kommunen ombesörjer klippning av växter i sjön två gånger per sommar.

Festivalen och simskolan genomfördes traditionsenligt.

U-båten mitt i sjön - syresättning

2009

I samråd med Nacka kommun testar BFK nu en ny syresättningsmetod i Bagarsjön. Det handlar om den konstiga saken med 6 st uppstickande rör som man ser ute på sjön. Den kommer, när den startas upp att sjunka ned lite så att man i huvudsak ser de 6 uppstickande röre

Det är den synliga delen av en anläggning som skall öka syrehalten i det syrefattiga bottenvattnet med hjälp av inblåst luft från en kompressor som kommer att stå i anslutning till kommunens pumpstationsbyggnad i sjöns västra ände.

Aktiv syresättning med stora rör och små luftbubblor och klotterbekämpningsprojektet.

2008
BFK har tillfrågats av kommunen om att delta i ett försöksprojekt där sjöns syrefattiga bottenvatten skall syresättas. Anläggningen är på plats mitt i sjön. Det man ser av den är några uppstickande avluftningsrör. Anläggningen beräknas att köras i ett års tid. Sedan görs en utvärdering. Försöket är helt kostnadsfritt för BFK.  
BFK initierade en klotterbekämpningskampanj med aktivt stöd från kommun, skolor. polis mm. På olika sätt behandlades och informerades om klotter och annan skadegörelse. I projektet ingår även att skapa bättre insyn på badplatsen från Liljekonvaljens väg. Under städdagarna har en mer parkliknande slänt skapats och kommunen kommer även att sätta upp en permanent bänk vid Liljekonvaljens väg med utsikt över badplatsen. 
Klottret förekom inte bara på badboden även om badplatsen var mest utsatt för klotter och annan skadegörelse.

Fördröjningsdammen – reduktion av extern gödning och föroreningar.

2007
Boo områdesnämnd anslåg  ½ miljon till BFKs sjövårdsarbete.  Kommunen i samråd med sjövårdsgruppen projekterade fördröjningsdammen.  Den stod sedan klar 2008. Dammen är en av flera åtgärder för att reducera externa föroreningar.  
Sjövårdsgruppen har haft upprepade kontakter ang. kommunalt vatten och avloppsdragningar på området Blåmesvägen. Den troligtvis största externa gödningskällan.

Syrebrist med fiskdöd

2006

I likhet med 1996 uppstod allvarlig syrebrist, Vid en av sina syreprovtagningar upptäckte sjövårdarna i januari 2006 att syret höll på att ta slut inte bara på djupare delar utan från ytan till botten.

 

Med hjälp av pumpar som trycker ned syre i vattnet och som även skapar större isfria ytor steg syret till 34-37% inom en treveckorsperiod. Redan efter en till två veckor upphörde fiskarna att stå och kippa efter andan där det var isfritt – nedanför dagis dvs det största inloppet.  De flesta kräftorna dog denna vinter.

Sjövården

2004
Ett katastrofår för sjövården (se Infobladet 2005)! 
 
På grund av ett stopp i kommunens stora avloppsledning steg nivån i spillvattenledningsnätet i området en dryg meter. En fastighet i området hade en överkoppling mellan spill- och dagvatten på sin tomt. Därför rann avloppsvattnet från hela området ut i Bagarsjön istället för till Käppala reningsverk. 
 
Samma sommar täcktes stora delar av Bagarsjöns botten av vattenpest, en växt som avger syre sommartid men som vid förmultningen vintertid tär på syret. Senvintern med ömsom värme och kyla gav dubbelisar och det var inte möjligt att ploga för att under senvintern få ned solljuset som genom fotosyntesprocessen alstrar syre. Dessa faktorer ledde till kraftig syrebrist (se sjöprovtagningar). Syrebristen gick hårt åt kräftorna medan fisken klarade sig bättre. 
 
Efter ett sabotage av en närboende att sänka Bagarsjöns vattennivå genom att fördjupa utloppsdiket vid Ekallén har kommunen beslutat att anlägga ett permanent s.k. utskov för att hålla sjönivån på en konstant normalnivå.
 
I samarbete med kommunen planeras en reningsanläggning för dagvattentillflödet nedanför barnstugan. Kommuunen kommer att ta in offerter under hösten för en sådan reningsanläggning. 
 
Bagarsjön är en liten sjö och känslig för föroreningar. Sjövården handlar om ett långsiktigt arbete för att få ner näringshalten i sjön. Metoderna handlar om ”många bäckar små….”. Föreningens arbete går vidare. 

Sjövården och festivalen

2003
Sjövården
Att rena dagvatten som rinner ut nedanför barnstugan tycks framstå som den främsta åtgärden för att förbättra vattenkvalitén i Bagarsjön. BFK's sjövårdsgrupp och Nacka kommun utreder, diskuterar och förhandlar om ett gemensamt reningsprojekt.
 
Den 23 augusti firade festivalen 25 år med sedvanliga festligheter. På kvällen åt man kräftor och dansade på stranden. På flotten avfyrades fyrverkeri, vilket även det kan ses som en festivaltradition.

Sjövården

2002
Fosforhalten har minskat sedan bottenvattenfällningen, däremot finns fortfarande en risk för syrebrist vid kalla och långa vintrar. Med syfte att förbättra syreförhållandena har överledning av vatten från Kocktorpssjön (se utredningar), bortledning av bottenvatten och rening av dagvatten utretts. De åtgärder som bäst gynnar Bagarsjön är dels en reningsdamm nedanför barnstugan, dels att de boende undviker biltvättar och gödsling av trädgårdar. Det är fosforhalten i dagvattenflödet som är det stora problemet.
 
Kräftfisket kommer att bedrivas på liknande sätt fortsättningsvis.

Bottenvattenfällning - en ny metod.

1997

Det bästa botemedlet mot interngödningen från botten är enligt kommunens utredningar en sorts kemisk fällning i bottenvattnet. Tillsammans med fortsatta traditionella sjövårdsarbeten skall vi då få en mycket bättre och friskare sjö redan inom ett par år. 1997 Badsjöloppet. Det första badsjöloppet på 7 km genomfördes.

Kräftorna dör

1995

Under en lång vinter dör kräftorna av syrebrist. Under några månader syresattes vattnet med hjälp av pump, men det blev otillräcklig syresättning för kräftorna Fiskarna klarade sig bra - tack vare syresättningen.

Sidor